Đếm số kí tự trong 1 string

#echo ‘string’ | wc -c

Như các cụ đã nói, trăm hay không bằng tay quen! mà các cụ nói cấm có sai bao giờ 😉

Cám ơn ‘cái tay quen’ của co`i

Advertisements