Bash for n00b #01

có thư mục dạng

dir0/dir1
dir0/dir2
………

giờ muốn chown cho toàn bộ các thư mục trong dir0 với owner là user có cùng tên với các thư mục trong dir0.

#cd /path/to/dir0
#dir0 $>for i in * ; do chown $i.$i; done

vài thư mục thì chown từng phát còn đỡ ngại chứ có độ chục chú là cái này cũng vui ra phết. đỡ khối!

–tiếp nhá —
tạo 1 loạt thư mục/file:

for i in `seq 1 10`; do touch $i; done

nếu tạo thư mục thì thay touch $i thành mkdir $i

Powered by ScribeFire.

Advertisements