Virtual Box and USB Hard Disk – Fedora 10

1) add user running VBox to vboxusers group
2) edit /etc/fstab and add following line to it:
none        /sys/bus/usb/drivers usbfs devgid=<vboxusers group ID>,devmode=664 0 0
3) make sure running closed source version of VBox, open source version will not work
4) Start VBox, edit machine then create USB filter (see Vbox document)

@fedora forum

Advertisements

Web server của mầy, name server của bọ!!!

Web server của tụi mầy muốn làm gì thì làm, name server của bọ, bọ
làm gì kệ bọ, nếu bọ mà là admin cái name server thì bọ trỏ quách nó về
đầu giường. mấy ông Cục Chưởng Cục CNTT giả nhời như !@$#@#@#

Xem ở đây: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/05/090514_vnwebsite_chinapolicies.shtml

Blog Osin ở đây: http://www.blogosin.org/?p=898

blog Bui Thanh ở đây: http://blog.360.yahoo.com/blog-CIrwXUUzbq_T38SajGABjc_c?p=2449

éo gì bị nó lừa từ mấy thứ thủ tục hành chính vớ vẩn này lừa đi 😦
nhịn éo nổi !!!

:(
[quote]
$ dig @208.67.222.222 http://www.vietnamchina.gov.vn A

; <> DiG 9.5.1-P2-RedHat-9.5.1-2.P2.fc10 <> @208.67.222.222 http://www.vietnamchina.gov.vn A
; (1 server found)
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31350
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;www.vietnamchina.gov.vn. IN A

;; ANSWER SECTION:
http://www.vietnamchina.gov.vn. 86317 IN A 211.88.5.96

;; Query time: 214 msec

;; SERVER: 208.67.222.222#53(208.67.222.222)


;; WHEN: Fri May 15 09:22:20 2009


;; MSG SIZE rcvd: 57

[/quote]
[quote]
$ dig @208.67.222.222 vietnamchina.gov.vn NS

; <> DiG 9.5.1-P2-RedHat-9.5.1-2.P2.fc10 <> @208.67.222.222 vietnamchina.gov.vn NS
; (1 server found)
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20244
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;vietnamchina.gov.vn. IN NS

;; ANSWER SECTION:
vietnamchina.gov.vn. 85190 IN NS hcm-server1.vnn.vn.
vietnamchina.gov.vn. 85190 IN NS vdc-hn01.vnn.vn.

;; Query time: 212 msec

;; SERVER: 208.67.222.222#53(208.67.222.222)


;; WHEN: Fri May 15 09:22:57 2009


;; MSG SIZE rcvd: 90

[/quote]