Linux Today – Gmail vs. Zimbra Desktop 2.0

Linux Today – Gmail vs. Zimbra Desktop 2.0.

Advertisements

Gimp 2.6 crash, xvnkb và hành động của chúng ta


Hành động của chúng ta là ăn sẵn nên:
1. lấy src của xvnkb về từ cvs, cách lấy dư lào thì có cỗ bày sẵn rồi, giả sử lưu src này vào ~/download/
2. wget http://xvnkb.sourceforge.net/xvnkb/gimp-segfault.patch
3. mở terminal
4. $cd ~/download/xvnkb
5. $ patch -i ../gimp-segfault.patch
patching file Makefile.common
patching file xvnkb.c

$ ./autogen.sh
$ ./configure –use-abcstroke –use-extstroke –no-spellcheck
6. $make && make install
7. Đoạn còn lại làm theo lời tác giả ;))

PS: tác giả bẩu đây là work around thôi nên chưa merge vào main code. bao giờ có khắc biết, khỏi thắc mắc, nhá!