Ngớ ngẩn!

Ngớ ngẩn là quên mất cái MIME, attach size + MIME nữa thì message size nó to thêm ~ gần 1 nửa của cái file attach (cái này có thể thay đổi theo định dạng của file attach, hơi đâu đi nghiên cứu cái MIME làm giề). Túm váy lại để attach 20MB phải config cho cái message_size_limit lên 35MB !!!
Test bằng 1 file nén 7z 20,1MB trong toàn PDF. 

Chả có cái file Text nào to to mà test, chế ra 1 em thì lười lắm 😀

Già rồi đâm lẫn cẫn, rất là vớ cmn vẩn!

Advertisements

Active Directory/LDAP Virtual Users for CentOS 6.6

– CentOS 6.6 minimal

– Postfix

– Dovecot

– Virtual mail with Active Directory accounts on Windows 2012 R2 DC

1) Postfix

/etx/postfix/ldap-users.cf

——————————–

[root@centos-01 ~]# cat /etc/postfix/ldap-users.cf

server_host = dc01.my-domain.vn

server_port = 389

search_base = dc=my-domain, dc=vn

version = 3

query_filter = (&(objectclass=person)(mail=%s))

result_attribute = sAMAccountName

result_format = %s/Maildir/

bind = yes

#bind_dn = cn=mail_bind_user, dc=my-domain, dc=vn

bind_dn = mail_bind_user@my-domain.vn

bind_pw = mySecRetPassword

scope = sub

expansion_limit = 0

size_limit = 0

[root@centos-01 ~]# 

Use rsync to synchronize directories/backup

rsync -rtvlz –progress –size-only /home/    /media/usb_disk/home/back_up/


-r copies also all subdirectories within main directory
-t preserves modification times
-v verbose mode, shows more information
-l copies symbolic links
-z compresses files for faster transfer
–progress shows progress during transfer
–size-only compare files based on their size instead of hashes (less CPU, so faster)

Gimp 2.6 crash, xvnkb và hành động của chúng ta


Hành động của chúng ta là ăn sẵn nên:
1. lấy src của xvnkb về từ cvs, cách lấy dư lào thì có cỗ bày sẵn rồi, giả sử lưu src này vào ~/download/
2. wget http://xvnkb.sourceforge.net/xvnkb/gimp-segfault.patch
3. mở terminal
4. $cd ~/download/xvnkb
5. $ patch -i ../gimp-segfault.patch
patching file Makefile.common
patching file xvnkb.c

$ ./autogen.sh
$ ./configure –use-abcstroke –use-extstroke –no-spellcheck
6. $make && make install
7. Đoạn còn lại làm theo lời tác giả ;))

PS: tác giả bẩu đây là work around thôi nên chưa merge vào main code. bao giờ có khắc biết, khỏi thắc mắc, nhá!

Virtual Box and USB Hard Disk – Fedora 10

1) add user running VBox to vboxusers group
2) edit /etc/fstab and add following line to it:
none        /sys/bus/usb/drivers usbfs devgid=<vboxusers group ID>,devmode=664 0 0
3) make sure running closed source version of VBox, open source version will not work
4) Start VBox, edit machine then create USB filter (see Vbox document)

@fedora forum

Bash for n00b #01

có thư mục dạng

dir0/dir1
dir0/dir2
………

giờ muốn chown cho toàn bộ các thư mục trong dir0 với owner là user có cùng tên với các thư mục trong dir0.

#cd /path/to/dir0
#dir0 $>for i in * ; do chown $i.$i; done

vài thư mục thì chown từng phát còn đỡ ngại chứ có độ chục chú là cái này cũng vui ra phết. đỡ khối!

–tiếp nhá —
tạo 1 loạt thư mục/file:

for i in `seq 1 10`; do touch $i; done

nếu tạo thư mục thì thay touch $i thành mkdir $i

Powered by ScribeFire.