Install MS Securitty Essential on Windows 8, Windows 2012

Anh Satya Nadella chả biết định thế nào mà cái Security Essential trông cũng xinh đẹp nhẹ nhàng nay anh cấm nó cài với Windows 8 và 2012 Server, mẹo đơi:

– nhấn phải lên cái file cài đặt, chọn Properties, click tab Compatibility (xem hình)

Compatibility setting

– Nhấn OK quay ra

– Mở command line (đừng hỏi làm cách nào), chuyển đến folder chứa cái file cài đặt kia, gõ cái tên file cài đặt với tham số /disableoslimit gõ Enter. Thế là xong con ong! Hưởng đi các cô!

run comand line ưith parameter

Advertisements

Ngớ ngẩn!

Ngớ ngẩn là quên mất cái MIME, attach size + MIME nữa thì message size nó to thêm ~ gần 1 nửa của cái file attach (cái này có thể thay đổi theo định dạng của file attach, hơi đâu đi nghiên cứu cái MIME làm giề). Túm váy lại để attach 20MB phải config cho cái message_size_limit lên 35MB !!!
Test bằng 1 file nén 7z 20,1MB trong toàn PDF. 

Chả có cái file Text nào to to mà test, chế ra 1 em thì lười lắm 😀

Già rồi đâm lẫn cẫn, rất là vớ cmn vẩn!

Active Directory/LDAP Virtual Users for CentOS 6.6

– CentOS 6.6 minimal

– Postfix

– Dovecot

– Virtual mail with Active Directory accounts on Windows 2012 R2 DC

1) Postfix

/etx/postfix/ldap-users.cf

——————————–

[root@centos-01 ~]# cat /etc/postfix/ldap-users.cf

server_host = dc01.my-domain.vn

server_port = 389

search_base = dc=my-domain, dc=vn

version = 3

query_filter = (&(objectclass=person)(mail=%s))

result_attribute = sAMAccountName

result_format = %s/Maildir/

bind = yes

#bind_dn = cn=mail_bind_user, dc=my-domain, dc=vn

bind_dn = mail_bind_user@my-domain.vn

bind_pw = mySecRetPassword

scope = sub

expansion_limit = 0

size_limit = 0

[root@centos-01 ~]# 

Show hidden files/folder in Win XP after virus infection.

Method 1: Go to registry editor by running regedit in the run box.
Go to this key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
In the right hand area, double click hidden and change the value to 1.
Now you’re all set to go. Check it in your tools menu if the changes have taken effect.
Method 2: 1. Click “Start” -> “Run…” (or press Windows key + R)
2. Type “regedit” and click “Ok”.
3. Find the key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer \ Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL
4. Look at the “CheckedValue” key… This should be a DWORD key. If it isn’t, delete the key.
5. Create a new key called “CheckedValue” as a DWORD (hexadecimal) with a value of 1.
6. The “Show hidden files & folders” check box should now work normally. Enjoy! 🙂

Virtual Box and USB Hard Disk – Fedora 10

1) add user running VBox to vboxusers group
2) edit /etc/fstab and add following line to it:
none        /sys/bus/usb/drivers usbfs devgid=<vboxusers group ID>,devmode=664 0 0
3) make sure running closed source version of VBox, open source version will not work
4) Start VBox, edit machine then create USB filter (see Vbox document)

@fedora forum

Bash for n00b #01

có thư mục dạng

dir0/dir1
dir0/dir2
………

giờ muốn chown cho toàn bộ các thư mục trong dir0 với owner là user có cùng tên với các thư mục trong dir0.

#cd /path/to/dir0
#dir0 $>for i in * ; do chown $i.$i; done

vài thư mục thì chown từng phát còn đỡ ngại chứ có độ chục chú là cái này cũng vui ra phết. đỡ khối!

–tiếp nhá —
tạo 1 loạt thư mục/file:

for i in `seq 1 10`; do touch $i; done

nếu tạo thư mục thì thay touch $i thành mkdir $i

Powered by ScribeFire.