Get a date part from a datetime type value in MS SQL Server.

Girl fuck Microsoft

Fuck  Microsoft, don’t know why they make this job “get the date/month/year part from a datime value” become so complicate. In MySQL just use Date(datetime_value) but here we go with Microsoft SQL (work with SQL 2008 and higher)

CONVERT(VARCHAR(10),DATE_TIME_VALUE,111)

For example, get the today date from field PostTime has data type datetime you should go:

SELECT * FROM DB_NAME WHERE Convert(Varchar(10), PostTime,111)=’2015/04/07′

This is working method, there is another way with DATEADD(), DATEDIFF() and people said that method give better performance but I don’t want to give a fuck, I wan’t something sort and work.

Finally, fuck Microsoft as usual!

Pee on Microsoft sign

Advertisements

Adobe CS5 Cleaner Tool

Download Adobe CS5 Cleaner Tool
Reporter: MD. Obaiduzzaman Khan Under: Software On August 31, 2010 
Do you want to remove installed Adobe Creative Suite products such as CS3,CS4 and CS5? Than you need Adobe CS5 cleaner tool it runs with both Windows and Mac….
Changed your mind and want to remove installed Adobe Creative Suite products (CS3, CS4 and CS5)? Or sometimes when you find corrupted installation / error installing Adobe CS3/4/5 and want to re-install it back? Re-installing Adobe Creative Suite Product needs you to firstly uninstall/remove the previously installed (that corrupted/error). But what if you can’t find the Uninstall / Remove entries? Then Adobe CS5 Cleaner Tool will help you remove installed Adobe CS products and is compatible to uninstall Adobe CS3, CS 4, and CS5. The Adobe CS5 Cleaner Tool resolves installation problems for Adobe Creative Suite 5, Adobe Creative Suite 4, and Adobe Creative Suite 3 software and works on any final RTM version of Adobe software too.
Whatever its version, Adobe CS5 Cleaner Tool will uninstall pre-release or beta version of Adobe CS3, Adobe CS4 or Adobe CS5 suites (e.g. Master Collection, Design Standard, Design Premium, Production Premium, Web Standard and Web Premium) or applications (e.g. Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Fireworks, After Effects, Contribute, etc.)
Verify Adobe CS5 Cleaner Tool:
1- Navigate to one of the following folders:
• Mac OS: /Users/[Username]/
• Windows XP: C:\Documents and Settings\[Username]\
• Windows Vista or Windows 7: C:\Users\[Username]\
2- Open the Adobe CS5 Installer Database removal application.log file (Mac OS) or the Adobe CS5 Installer Database removal script.log file (Windows) in a text editor such as WordPad (Windows) or TextEdit (Mac OS).
3- Ensure that there is no error been logged.
Download link :
Windows :WinCS5Cleanupscript.zip .
Mac :MacCS5CleanupUtility.dmg.

Install Windows XP SP2 on MacBook Pro

  • After boot to Windows XP install CD, choose to format BOOTCAMP Partition as NTFS or it won’t boot in future due to limitation of FAT32 arcording to partition size.

Update:

BootCamp Control panel applet doesn’t show up if view Control Panel in Classic mode, must be menu/task view mode

Copy installation of BootCamp (\Drivers\Apple) to local hardisk then install to prevent crash while installing (caused sometime by some drives) to fix this.

Top 10 IT Recruiter Catchphrases (Humor) (via PACKETattack)

Top 10 IT Recruiter Catchphrases (Humor) Information technology is a good place to be lately. If you've got skills and a decent resume, there's a good chance recruiters are giving you a call. I've been getting a lot of these sorts of calls and e-mails in the last year, and I've noticed certain phrases that keep cropping up. Recruiters, I'm having a bit of fun with you here – don't take it personally. … Read More

via PACKETattack

Lĩnh vực đầu tiên chúng ta đi trước bọn Tây râu rậm

http://www.autoblog.com/2009/08/01/driving-like-a-jerk-reportedly-helps-reduce-traffic-jams/

[quote]
Drive like a sheep, and you get stuck. Break some rules here and there for the good of traffic flow, and everyone benefits. A new traffic study by physicists at Sweden’s Umea University found that while we’re all taught to obey the traffic rules no matter what, doing so just makes for bottlenecks. Mix in some maverick drivers, however, and suddenly, logjams begin to ease as the percentage of drivers willing to pass on the right or zip past a pack of trundling cars on a two-lane actually help to keep the traffic flowing smoothly.
[/quote]

Đề nghị chú Physicist này qua Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh hùng toàn làm chuyện như vầy từ thế ký trước tới thế kỷ này rồi 😉

Huyền thoại Rượu

Đêm bên đèn ngồi nhớ rượu buộc cái cẳng phải đi
Dù vợ có khuyên chi ta phải đi cho bằng được
Ai can ngăn ta cũng mặc vợ là vợ mà ta là ta

Đêm bên đèn ngồi uống rượu uống rượu vào thì thôi bia
Rượu thì uống dăm chai bia thì hai ba vại
Trong cơn lốc điên dại rượu là rượu mà bia là bia

Ai trong đời chẳng uống rượu mà uống rượu thì phải say
Rượu đuổi hết đắng cay trong đời ta phiền muộn
T rong những lúc não nùng rượu là rượu mà em là em

Ai trong đời chẳng có vợ , vợ là nợ cho t a
Vợ là những bóng ma len vào trong dấc ngủ
Ai mà hay mất ngủ thì đừng có sợ là hay gặp ma

NÊN : ai trong đời mà lấy vợ là dước nợ vào thân
Vợ là cái cán cân biết làm sao cho đủ
Nghe lời tôi nhắn nhủ đừng lấy vợ mà sống độc thân…
Khi vô trường tập uống rượu
Đã uống rượu thì ta phải say
Dù có ngã lăn quay
Ta phải đi cho bằng được
Dẫu nói xuôi hay nói ngược
Đã uống rượu là ta phải say

Ai trên đời chẳng quý rượu
Rượu từ gạo mà ra
Rượu còn quý hơn cơm
Cơm làm sao mà bằng rượu
Dẫu nói xuôi hay nói ngược
Đã uống rượu là thôi cơm

Khi ra trường ta bỏ rượu
Mà bỏ rượu thì ta uống bia
Rượu thì uống bằng chai
Bia thì chơi bằng vại
Lương kỹ sư bạc triệu
Thiếu gì tiền mà không uống bia
(Bia có đáng bao nhiêu
Lương kỹ sư ta bạc triệu
Chi mà phải uống rượu
Vừa mất vợ vừa hại gan)

Bia bao giờ chẳng có bọt
Mà không bọt không gọi là bia
Từ thuở rất xa kia
Bia ngon là nhờ bọt
Không phải chua không phải ngọt
Bọt là bọt mà bia là bia

Ai trên đời chẳng thích nghịch
Không nghịch dại thì nghịch ngu
Thuở còn bé thì nghịch cu
Khi lớn lên ta nghịch bạn
Dẫu nói xuôi hay nói ngược
Bạn là bạn mà cu là cu

Ai trên đời chẳng biết sợ
Không sợ vợ thì sợ cha
Hồi còn bé thì sợ ma
Vô Bách Khoa thì sợ nợ
Thi ôn nào mà chẳng nợ
Mà không nợ không gọi thi
(Ăn hôm nào mà chẳng nợ
Đéo có tiền, nợ là thường thôi)

Ai trên đời chẳng lấy vợ
Vợ là nợ là oan gia
Vợ chịu khó (ngoan ngoãn) thì ta thương
Vợ chua ngoa ta đập bỏ mẹ
Dẫu nói xuôi hay nói ngược
Đập thì đập mà thương vẫn thương

Suy cho cùng cái lũ vợ
Chỉ là nợ là oan gia
Vì lợi ích của ta
Ta quyết không lấy vợ
Ta thoải mái đi nhậu
Mà ***** sợ can ngăn

Đêm trong mùng nằm với vợ
Là ta phải sờ ti
Vợ đuổi mãi ***** đi
Ta sờ ti cho bằng được
Dẫu nói xuôi hay nói ngược
Nằm với vợ là ta phải sờ ti

Đêm ta buồn ngồi đánh bạc
Mà đánh bạc thì lại thua
Dù có mất bữa ăn trưa
Ta việc chi mà phải sợ
Thua thì ta lại nợ
Nợ là nợ mà chơi là chơi

Ta mới ngồi xuống chiếu bạc
Tờ 5 chục màu xanh
Vợ cầm súng đứng canh
Con cầm dao rượt đuổi
Ôi thằng con mất dạy
Vợ ơi vợ mà con ơi con

Đêm thất tình ngồi uống rượu
Mà rượu vào là lời ra
Tại sao gái Bách Khoa
Lại không chơi hàng nội
Thôi đành chấp nhận vậy
*** cần vợ là gái Bách Khoa

Năm 2 nghìn bỏ cấm vận
Là hàng ngoại nhập vào ta
Vì lợi ích quốc gia
Ta không tiêu hàng địch
Đêm cụng ly với địch
Địch là địch mà ta là ta
—————————–

Web server của mầy, name server của bọ!!!

Web server của tụi mầy muốn làm gì thì làm, name server của bọ, bọ
làm gì kệ bọ, nếu bọ mà là admin cái name server thì bọ trỏ quách nó về
đầu giường. mấy ông Cục Chưởng Cục CNTT giả nhời như !@$#@#@#

Xem ở đây: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/05/090514_vnwebsite_chinapolicies.shtml

Blog Osin ở đây: http://www.blogosin.org/?p=898

blog Bui Thanh ở đây: http://blog.360.yahoo.com/blog-CIrwXUUzbq_T38SajGABjc_c?p=2449

éo gì bị nó lừa từ mấy thứ thủ tục hành chính vớ vẩn này lừa đi 😦
nhịn éo nổi !!!

:(
[quote]
$ dig @208.67.222.222 http://www.vietnamchina.gov.vn A

; <> DiG 9.5.1-P2-RedHat-9.5.1-2.P2.fc10 <> @208.67.222.222 http://www.vietnamchina.gov.vn A
; (1 server found)
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31350
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;www.vietnamchina.gov.vn. IN A

;; ANSWER SECTION:
http://www.vietnamchina.gov.vn. 86317 IN A 211.88.5.96

;; Query time: 214 msec

;; SERVER: 208.67.222.222#53(208.67.222.222)


;; WHEN: Fri May 15 09:22:20 2009


;; MSG SIZE rcvd: 57

[/quote]
[quote]
$ dig @208.67.222.222 vietnamchina.gov.vn NS

; <> DiG 9.5.1-P2-RedHat-9.5.1-2.P2.fc10 <> @208.67.222.222 vietnamchina.gov.vn NS
; (1 server found)
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20244
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;vietnamchina.gov.vn. IN NS

;; ANSWER SECTION:
vietnamchina.gov.vn. 85190 IN NS hcm-server1.vnn.vn.
vietnamchina.gov.vn. 85190 IN NS vdc-hn01.vnn.vn.

;; Query time: 212 msec

;; SERVER: 208.67.222.222#53(208.67.222.222)


;; WHEN: Fri May 15 09:22:57 2009


;; MSG SIZE rcvd: 90

[/quote]