Đổi SATA HDD mode từ IDE sang AHCI hay RAID và ngược lại sau khi install Windows

Cơ sự là lắm khi cài Windows nhắm mắt nhắm mũi chả check BIOS, SATA Hard disk đang được đặt là IDE thay vì AHCI. Cài xong  mà đổi khởi động thì Windows nó crash cái rụp. Thuốc đây:

– Để SATA mode là IDE trong BIOS như lúc cài

– Khởi động vào Windows, chạy Regedit (làm thế nào để chạy thì đừng hỏi, không biết chạy thì đừng nghịch cái này, nhá!)
– Tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci và HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\pciide (Nếu đặt là RAID thì tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV )

– Tìm mục Start trong 2 Key này và sửa giá trị DWORD của nó thành 0 (xem hình)

Reset AHCI setting

Reset IDE setting

Reset RAID setting

– Sau khi đặt về 0 rồi thì restart lại máy, vào BIOS, chuyển thiết lập của ổ SATA sang chế độ tương ứng (AHCI, IDE hay RAID)
– Khởi động vào Windows, Windows sẽ tự cài driver tương ứng.

CÁCH 2: Dùng Safe mode Boot

– Chạy msconfig, vào tab Boot, chọn mục Safe boot
– Khởi động lại máy, vào BIOS, đổi setting từ IDE sang AHCI, cho máy khởi động tiếp
– Windows sẽ tự nhận driver để cài
– Chạy lại msconfig, bỏ đánh dấu mục Safe Boot, khởi động lại là được

Advertisements

Install MS Securitty Essential on Windows 8, Windows 2012

Anh Satya Nadella chả biết định thế nào mà cái Security Essential trông cũng xinh đẹp nhẹ nhàng nay anh cấm nó cài với Windows 8 và 2012 Server, mẹo đơi:

– nhấn phải lên cái file cài đặt, chọn Properties, click tab Compatibility (xem hình)

Compatibility setting

– Nhấn OK quay ra

– Mở command line (đừng hỏi làm cách nào), chuyển đến folder chứa cái file cài đặt kia, gõ cái tên file cài đặt với tham số /disableoslimit gõ Enter. Thế là xong con ong! Hưởng đi các cô!

run comand line ưith parameter

Active Directory/LDAP Virtual Users for CentOS 6.6

– CentOS 6.6 minimal

– Postfix

– Dovecot

– Virtual mail with Active Directory accounts on Windows 2012 R2 DC

1) Postfix

/etx/postfix/ldap-users.cf

——————————–

[root@centos-01 ~]# cat /etc/postfix/ldap-users.cf

server_host = dc01.my-domain.vn

server_port = 389

search_base = dc=my-domain, dc=vn

version = 3

query_filter = (&(objectclass=person)(mail=%s))

result_attribute = sAMAccountName

result_format = %s/Maildir/

bind = yes

#bind_dn = cn=mail_bind_user, dc=my-domain, dc=vn

bind_dn = mail_bind_user@my-domain.vn

bind_pw = mySecRetPassword

scope = sub

expansion_limit = 0

size_limit = 0

[root@centos-01 ~]# 

Show hidden files/folder in Win XP after virus infection.

Method 1: Go to registry editor by running regedit in the run box.
Go to this key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
In the right hand area, double click hidden and change the value to 1.
Now you’re all set to go. Check it in your tools menu if the changes have taken effect.
Method 2: 1. Click “Start” -> “Run…” (or press Windows key + R)
2. Type “regedit” and click “Ok”.
3. Find the key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer \ Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL
4. Look at the “CheckedValue” key… This should be a DWORD key. If it isn’t, delete the key.
5. Create a new key called “CheckedValue” as a DWORD (hexadecimal) with a value of 1.
6. The “Show hidden files & folders” check box should now work normally. Enjoy! 🙂