Ngớ ngẩn!

Ngớ ngẩn là quên mất cái MIME, attach size + MIME nữa thì message size nó to thêm ~ gần 1 nửa của cái file attach (cái này có thể thay đổi theo định dạng của file attach, hơi đâu đi nghiên cứu cái MIME làm giề). Túm váy lại để attach 20MB phải config cho cái message_size_limit lên 35MB !!!
Test bằng 1 file nén 7z 20,1MB trong toàn PDF. 

Chả có cái file Text nào to to mà test, chế ra 1 em thì lười lắm 😀

Già rồi đâm lẫn cẫn, rất là vớ cmn vẩn!

Advertisements

Active Directory/LDAP Virtual Users for CentOS 6.6

– CentOS 6.6 minimal

– Postfix

– Dovecot

– Virtual mail with Active Directory accounts on Windows 2012 R2 DC

1) Postfix

/etx/postfix/ldap-users.cf

——————————–

[root@centos-01 ~]# cat /etc/postfix/ldap-users.cf

server_host = dc01.my-domain.vn

server_port = 389

search_base = dc=my-domain, dc=vn

version = 3

query_filter = (&(objectclass=person)(mail=%s))

result_attribute = sAMAccountName

result_format = %s/Maildir/

bind = yes

#bind_dn = cn=mail_bind_user, dc=my-domain, dc=vn

bind_dn = mail_bind_user@my-domain.vn

bind_pw = mySecRetPassword

scope = sub

expansion_limit = 0

size_limit = 0

[root@centos-01 ~]#